โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน รุ่นที่ ๓๓ ๑/๒๕๖๑

โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร ได้นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ เข้าค่ายรับการอบรมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน รุ่นที่ ๓๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชร แห่งที่ ๒ วัดหนองปลิง เพื่อให้นักเรียนฝึกระเบียบวินัย มีคุณธรรมจรรยธรรมที่ดี รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

LEAVE REPLY

Your email address will not be published. Required fields are marked *