กิจกรรมทัศนศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคารได้นำ นักเรียนระดับชั้นประถมปีที่ 3 ทัศนศึกษานอกสถานที่
ณ บ่อน้ำพุร้อนพระร่วง บ้านลานหิน ตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร นักเรียนได้ความรู้นอกห้องเรียน ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงและได้รับส่วนบุญ มีความสุข สนุกสนาน ทางโรงเรียนดำเนินการ ตามนโยบายของรัฐ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

LEAVE REPLY

Your email address will not be published. Required fields are marked *