นำคณะครูเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา

โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคารได้นำคณะครูเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา และการจัดประสบการณ์แบบมอนเดสซอรี่ เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 ของโรงเรียนเอกชนจังหวัดกำแพงเพชร ระหว่างวันที่ 23-24 เมษายน 2561 โดยกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายให้สถานศึกษาทุกแห่งนำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 เป็นกรอบและทิศทางในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ที่กำหนดเป้าหมายในการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีการพัฒนาด้านรางกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา โดยครูผู้สอนจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบมอนเดสเซอรี่ ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองของเด็กเน้นการช่วยเหลือตนเองให้มากที่สุด โดยโรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมให้เหมือนบ้าน ณ หอประชุมวัชรนารี โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม จังหวัดกำแพงเพชร

 

LEAVE REPLY

Your email address will not be published. Required fields are marked *