ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 ปีการศึกษา 2559 ที่สอบผ่านเข้าศึกษาต่อ ชั้น ม.1 โรงเรียนกำแพงพิทยาคมและโรงเรียนวัชรวิทยา

#ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 ปีการศึกษา 2559 ที่สอบผ่านเข้าศึกษาต่อ ชั้น ม.1 โรงเรียนกำแพงพิทยาคมและโรงเรียนวัชรวิทยา#จากจำนวนนักเรียน22คน ที่ประสงค์สอบเข้าสถานศึกษาอื่น โดยมีรายนามนักเรียนดังต่อไปนี้
1.เด็กหญิงเขมจิรา คำภำบุตร
***ห้อง STEM ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
2.เด็กหญิงฉัตรชนก กันสาตร
***ห้อง E-SMET โรงเรียนวัชรวิทยา
3.เด็กหญิงธนภรณ์ ธิฟู
***ห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนวัชรวิทยา
4.เด็กหญิงเกวลิน กิวิพันธุ์
***ห้องวิทยาศาสตร์ โครงการ สสวท. โรงเรียนวัชรวิทยา
5.เด็กชายศราวุฒิ ปอกกันยะ
***ประเภทสอบคัดเลือกและคะแนน O-NET (นักเรียนทั่วไป) โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
***ประเภทห้องเรียนปกติ (ความสามารถพิเศษทางวิชาการ) โรงเรียนวัชรวิทยา
6.เด็กชายสุเมธัส กาวีอ้าย
***ประเภทสอบคัดเลือกและคะแนน O-NET (นักเรียนทั่วไป) โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
***ประเภทห้องเรียนปกติ (ความสามารถพิเศษทางวิชาการ) โรงเรียนวัชรวิทยา
7.เด็กชายภูริณัฐ สุหงษา
***ประเภทสอบคัดเลือกและคะแนน O-NET (นักเรียนทั่วไป) โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
8.เด็กชายกนกโชค นุชเจริญ
***ประเภทสอบคัดเลือกและคะแนน O-NET (นักเรียนทั่วไป) โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
***ประเภทห้องเรียนปกติ (ความสามารถพิเศษทางวิชาการ) โรงเรียนวัชรวิทยา
9.เด็กหญิงญณัชชา เซ็นน้อย
***ประเภทสอบคัดเลือกและคะแนน O-NET (นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ)
10.เด็กชายพัสกร ขอนดอก
***ประเภทสอบคัดเลือกและคะแนน O-NET (นักเรียนทั่วไป) โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
***ประเภทห้องเรียนปกติ (ความสามารถพิเศษทางวิชาการ) โรงเรียนวัชรวิทยา
11.เด็กชายโสภณ ฝนตะ
***ประเภทสอบคัดเลือกและคะแนน O-NET (นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ)
12.เด็กหญิงภิญญาทิพย์ อิ่มเพ็ง
***ประเภทห้องเรียนปกติ (ความสามารถพิเศษทางวิชาการ) โรงเรียนวัชรวิทยา
13.เด็กชายเอนกพงศ์ สีดำนุช สำรอง
***ประเภทห้องเรียนปกติ (ความสามารถพิเศษทางวิชาการ) โรงเรียนวัชรวิทยา
14.เด็กชายอังกูร จันทอำภำ
***ประเภทห้องเรียนปกติ (ความสามารถพิเศษทางวิชาการ) โรงเรียนวัชรวิทยา
15.เด็กหญิงภคพร เซ่งฮะ
***ประเภทห้องเรียนปกติ (ความสามารถพิเศษทางวิชาการ) โรงเรียนวัชรวิทยา
16.เด็กหญิงณัฏฐธิดา พันธุหอ
***ประเภทห้องเรียนปกติ (ความสามารถพิเศษทางวิชาการ) โรงเรียนวัชรวิทยา
17.เด็กชายฉัตรชัย เขียวพุ่มพวง
***ประเภทสอบคัดเลือกและคะแนน O-NET (นักเรียนทั่วไป) โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
***ประเภทห้องเรียนปกติ (ความสามารถพิเศษทางวิชาการ) โรงเรียนวัชรวิทยา
18.เด็กหญิงอภิษฎา สัปทน
***ประเภทสอบคัดเลือกและคะแนน O-NET (นักเรียนทั่วไป) โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
***ประเภทห้องเรียนปกติ (ความสามารถพิเศษทางวิชาการ) โรงเรียนวัชรวิทยา
19.เด็กหญิงพรนที เกียรติณรงค์
***ประเภทสอบคัดเลือกและคะแนน O-NET (นักเรียนทั่วไป) โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
20.เด็กชายชัชนันท์ จันทร์น้อย
***ประเภทสอบคัดเลือกและคะแนน O-NET (นักเรียนทั่วไป) โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
***ประเภทห้องเรียนปกติ (ความสามารถพิเศษทางวิชาการ) โรงเรียนวัชรวิทยา
21.เด็กชายณัฐวุฒิ เจริญธัญญากร
***ประเภทสอบคัดเลือกและคะแนน O-NET (นักเรียนทั่วไป) โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
***ประเภทห้องเรียนปกติ (ความสามารถพิเศษทางวิชาการ) โรงเรียนวัชรวิทยา


LEAVE REPLY

Your email address will not be published. Required fields are marked *