ผลการสอบ O-NET 59 มากกว่าระดับประเทศ

ผลการสอบ O-NET มากกว่าระดับประเทศ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร มีนักเรียนที่มีค่าคะแนนในรายวิชาหลักสูง จำนวน 17 คนและ ค่าเฉลี่ยคะแนนของโรงเรียน รวมเฉลี่ยร้อยละ 44.89 และค่าเฉลี่ยระดับประเทศร้อยละ 43.19

LEAVE REPLY

Your email address will not be published. Required fields are marked *