สร้างเสร็จเป็นที่เรียบร้อย สนาม BBL, ระบบกรองสระว่ายน้ำ Chemical free ,ห้องน้ำรวม

1.สนาม BBL เพื่อสู่การจัดกิจกรรมระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนการจัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และที่สำคัญคือการออกแบบและใช้เครื่องมือเพื่อการเรียนรู้ต่างๆ โดยเน้นว่าต้องทำให้ผู้เรียนสนใจเกิดการเรียนรู้ ความเข้าใจ และการจดจำตามมา และนำไปสู่ความสามารถในการใช้เหตุผล เข้าใจความเชื่อมโยงสัมพันธ์ในทุกมิติของชีวิต ลงสู่แผนการสอนทุกช่วงชั้น

2.ระบบกรองสระว่ายน้ำ หลักการและวิธีการบำบัดน้ำของ

E-Green Chlorine free system

ระบบ E-Green Chlorine free system เป็นเทคโนโลยีเพื่อ

สุขภาพใช้หลักการบำบัดน้ำในทางฟิสิกส์ในการผลิตสาร

ฆ่าเชื้อในน้ำ เพื่อทดแทนสารเคมี โดยมี 2 องค์ประกอบ

คือ อิเล็กทรอนิกส์ออกซิเดชั่น(Electronic Oxidation)

และไอออนไนซ์เซชั่น (Ionization)

3. เพิ่มจำนวนห้องน้ำให้มากขึ้นเพื่อรองรับจำนวนนักเรียน

ที่มากขึ้นตาม


LEAVE REPLY

Your email address will not be published. Required fields are marked *