“OPEN HOUSE” การจัดการเรียนการสอนแบบโครงการ

“OPEN HOUSE” การจัดการเรียนการสอนแบบโครงการ

การจัดการเรียนการสอนแบบโครงการ
“The Project Approach”
ห้องเพชร เรื่อง ส้ม
ห้องพลอย เรื่อง ป.ปลาตากลม
ห้องไพลิน เรื่อง ไข่มหัศจรรย์
ห้องมุกดา เรื่อง กล้วยมหัศจรรย์
ห้องโอปอล เรื่อง นมแสนหวาน
ห้องเพทาย เรื่อง ปูนมหัศจรรย์
ห้องทับทิม เรื่อง ผลไม้
ห้องนพรัตน์ เรื่อง มดตัวน้อย
ห้องบุษราคัม เรื่อง น้ำใบเตย
ห้องอิทนิล เรื่อง ปลูกข้าว


LEAVE REPLY

Your email address will not be published. Required fields are marked *