11143253_10152916752914576_5876219413307306062_n

 

_1_-2

 

 

 

 

 

 

 

9023 9026
9025 9024

 

O-NET ระดับเหรียญทองแดง และลำดับที่ 4 ของ เขต 1

คะแนนเฉลี่ยทุกวิชามากกว่า ระดับจังหวัด รับรางวัล

ยกย่องเชิดชูเกียรติ จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม

การศึกษาเอกชน ผลสำเร็จการสอบเข้าโรงเรียนต่างๆ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

Like Us On Facebook
ผอ.กรุณา รัตนเจริญ

ผู้บริหารสถานศึกษา

นางสาวภรภัทร รัตนเจริญ

หัวหน้าหลักสูตรภาษาอังกฤษและ EP

สถิติการสอบเข้า
แผนผังที่ดิน