1.สอนโดยชาว อเมริกัน 5 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์

ครูประจำชั้น เอกภาษาอังกฤษ และหัวหน้าหมวดภาษาอังกฤษ

 เรียนรู้ภาษาจีน จากครูชาวจีนโดยตรง

ดาวน์โหลด

2. Brainzy การเรียนคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ แบบ Online 3.หลักสูตร English CEFR   ประเมิน ฟัง พูด อ่าน เขียน ในชีวิตประจำวันได้
Brainzy การเรียนคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ Online ด้านภาษา-OXFORD
4.หลักสูตร Gakken ห้องเรียนทดลองวิทย์  จากประเทศญี่ปุ่น 5.หลักสูตร จิตคณิต  คิดเลขเร็ว ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล และประถมศึกษา เป็นการเพิ่มเติมสมาธิในการคิดต่างๆ
ห้องเรียนวิยาศาสตร์ จิตคณิต
6.การเรียนการสอนแบบ Project Approach ส่งเสริมให้สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองต่อไปได้ตลอดชีวิ 7.  การเรียนแบบ  InteractiveLEDเพิ่มความสนใจและการเรียรรู้ให้แก่ผู้เรียน
Project-Approach  10509

Air condition  

Like Us On Facebook
ผอ.กรุณา รัตนเจริญ

ผู้บริหารสถานศึกษา

นางสาวภรภัทร รัตนเจริญ

หัวหน้าหลักสูตรภาษาอังกฤษและ EP

สถิติการสอบเข้า
แผนผังที่ดิน