กิจกรรมทัศนศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคารได้นำ นักเรียนระดับชั้นประถมปีที่ 3 ทัศนศึกษานอกสถานที่ ณ บ่อน้ำพุร้อนพระร่วง บ้านลานหิน ตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร นักเรียนได้ความรู้นอกห้องเรียน ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงและได้รับส่วนบุญ มีความสุข สนุกสนาน ทางโรงเรียนดำเนินการ ตามนโยบายของรัฐ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

ผลการสอบ O-NET 59 มากกว่าระดับประเทศ

ผลการสอบ O-NET มากกว่าระดับประเทศ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร มีนักเรียนที่มีค่าคะแนนในรายวิชาหลักสูง จำนวน 17 คนและ ค่าเฉลี่ยคะแนนของโรงเรียน รวมเฉลี่ยร้อยละ 44.89 และค่าเฉลี่ยระดับประเทศร้อยละ 43.19

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 ปีการศึกษา 2559 ที่สอบผ่านเข้าศึกษาต่อ ชั้น ม.1 โรงเรียนกำแพงพิทยาคมและโรงเรียนวัชรวิทยา

#ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 ปีการศึกษา 2559 ที่สอบผ่านเข้าศึกษาต่อ ชั้น ม.1 โรงเรียนกำแพงพิทยาคมและโรงเรียนวัชรวิทยา#จากจำนวนนักเรียน22คน ที่ประสงค์สอบเข้าสถานศึกษาอื่น โดยมีรายนามนักเรียนดังต่อไปนี้ 1.เด็กหญิงเขมจิรา คำภำบุตร ***ห้อง STEM ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 2.เด็กหญิงฉัตรชนก กันสาตร[.....]

ยินดีกับนักเรียนสอบเข้าโรงเรียนประจำจังหวัด ป.6 ม.3

ยินดีกับนักเรียนสอบเข้าโรงเรียนประจำจังหวัด ป.6 ม.3 ปีการศึกษา 2555 2556  2558 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม โรงเรียนวัชรวิทยา

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สอบติดโครงการห้องเรียนพิเศษ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สอบติดโครงการห้องเรียนพิเศษ ยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สอบติดโครงการห้องเรียนพิเศษระดับมัธยม โรงเรียนวัชรวิทยา ห้อง E-SMART , สสวท. ,Education Hubและสำรอง ทั้ง 8 คน ประจำปีการศึกษา 2559

โครงการพลังงานสัญจร

โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยา ร่วมกับบริษัท ปตท. จำกัด จัดกิจกรรม เปิดโลกก๊าซธรรมชาติ พลังงานทดแทน ให้กับนักเรียน ระดับชั้นประถมปีที่ 1-6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1-3