เข้ารับรางวัลเหรียญทองแดง จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET )

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2558 ครูภรภัทร รัตนเจริญ เป็นตัวแทนของโรงเรียน เข้ารับรางวัลเหรียญทองแดง จากผลการทดสอบทาง การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET ) ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานบริหารงานคณะกรรม การส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน โดย นายอดินันท์ ปากบารา เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เป็นประธาน

สร้างเสร็จเป็นที่เรียบร้อย สนาม BBL, ระบบกรองสระว่ายน้ำ Chemical free ,ห้องน้ำรวม

1.สนาม BBL เพื่อสู่การจัดกิจกรรมระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนการจัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และที่สำคัญคือการออกแบบและใช้เครื่องมือเพื่อการเรียนรู้ต่างๆ โดยเน้นว่าต้องทำให้ผู้เรียนสนใจเกิดการเรียนรู้ ความเข้าใจ และการจดจำตามมา และนำไปสู่ความสามารถในการใช้เหตุผล เข้าใจความเชื่อมโยงสัมพันธ์ในทุกมิติของชีวิต ลงสู่แผนการสอนทุกช่วงชั้น 2.ระบบกรองสระว่ายน้ำ หลักการและวิธีการบำบัดน้ำของ E-Green Chlorine free system ระบบ E-Green Chlorine free[.....]

โครงการพลังงานสัญจร

โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยา ร่วมกับบริษัท ปตท. จำกัด จัดกิจกรรม เปิดโลกก๊าซธรรมชาติ พลังงานทดแทน ให้กับนักเรียน ระดับชั้นประถมปีที่ 1-6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1-3