การประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น อนุบาล 2-3 ภาคเรียนที่ 1/2561

👩‍👩‍👦👩‍👩‍👧👨‍👨‍👧‍👧👨‍👨‍👦‍👦👨‍👧‍👦👨‍👧‍👧 วันที่ 16 มิถุนายน 2561 โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร ได้จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น อนุบาล 2-3 ประจำภาคเรียนที่ 1/2561 เพื่อทำความเข้าใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน งานวิชาการ การฝึกทักษะการเรียนรู้ของนักเรียน เพื่อให้ผู้ปกครองสามารถมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนในบุตรหลานนำไปสู่พัฒนาการและการเรียนรู้ที่สมบูรณ์แบบ ❤❤❤

กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

🙏🙏❤❤🌷🌼🌻🌺💐 วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคารได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสรำลึกพระคุณครู ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้ โดยมีกิจกรรมสวดมนต์สรภัญญะบทสวดบูชาครู มอบพาน กรวยดอกไม้เพื่อบูชาครู

นำคณะครูเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา

โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคารได้นำคณะครูเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา และการจัดประสบการณ์แบบมอนเดสซอรี่ เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 ของโรงเรียนเอกชนจังหวัดกำแพงเพชร ระหว่างวันที่ 23-24 เมษายน 2561 โดยกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายให้สถานศึกษาทุกแห่งนำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 เป็นกรอบและทิศทางในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ที่กำหนดเป้าหมายในการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีการพัฒนาด้านรางกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา โดยครูผู้สอนจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบมอนเดสเซอรี่ ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองของเด็กเน้นการช่วยเหลือตนเองให้มากที่สุด[…..]

ร่วมเล่นดนตรีไทยอังกะลุง

ร่วมเล่นดนตรีไทยอังกะลุง วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 59 นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 ได้รับเชิญจากอบต.สระแก้ว เข้าร่วมเล่นดนตรีไทยอังกะลุงซึ่งเป็น ประเพณีทำบุญค้ำฟ้าของท้องถิ่น

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 ปีการศึกษา 2559 ที่สอบผ่านเข้าศึกษาต่อ ชั้น ม.1 โรงเรียนกำแพงพิทยาคมและโรงเรียนวัชรวิทยา

#ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 ปีการศึกษา 2559 ที่สอบผ่านเข้าศึกษาต่อ ชั้น ม.1 โรงเรียนกำแพงพิทยาคมและโรงเรียนวัชรวิทยา#จากจำนวนนักเรียน22คน ที่ประสงค์สอบเข้าสถานศึกษาอื่น โดยมีรายนามนักเรียนดังต่อไปนี้ 1.เด็กหญิงเขมจิรา คำภำบุตร ***ห้อง STEM ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 2.เด็กหญิงฉัตรชนก กันสาตร[.....]

วันที่ 6-11 กันยายน 2558 นางสาวภรภัทร รัตนเจริญ ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสังเคราะห์และเขียนรายงานรูปแบบการวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

วันที่ 6-11 กันยายน 2558 นางสาวภรภัทร รัตนเจริญ ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสังเคราะห์และเขียนรายงานรูปแบบการวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ โดยสำนักงานวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงแรมเนเชอรัล ปาร์ค รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี

งานชุมนุมลูกเสือเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระชนมายุ 60 พรรษา 2558 “ลูกเสือสานสู่ฝัน สานสัมพันธ์สู่อาเซียน” วันที่ 5-6 กันยายน 2558 ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดกำแพงเพชร

โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร นำนักเรียนและผู้บังคับบัญชาลูกเสือเข้าร่วม งานชุมนุมลูกเสือเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระชนมายุ 60 พรรษา 2558 “ลูกเสือสานสู่ฝัน สานสัมพันธ์สู่อาเซียน” ในวันที่ 5-6 กันยายน 2558 ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดกำแพงเพชร โดยมี นายก อบจ.[.....]

วันที่ 23-24 กรกฎาคม 2558 เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 มาตรวจ ติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา

เมื่อวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ตรวจ ติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร คณะกรรมการทุกท่านได้ให้คำแนะนำกับโรงเรียนเป็นอย่างดีมาก