ยินดีกับนักเรียนสอบเข้าโรงเรียนประจำจังหวัด ป.6 ม.3

ยินดีกับนักเรียนสอบเข้าโรงเรียนประจำจังหวัด ป.6 ม.3 ปีการศึกษา 2555 2556  2558 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม โรงเรียนวัชรวิทยา

ยินดีกับนักเรียนสอบเข้าโรงเรียนประจำจังหวัด ป.6 ม.3

ยินดีกับนักเรียนสอบเข้าโรงเรียนประจำจังหวัด ป.6 ม.3 ปีการศึกษา 2555 2556  2558 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม โรงเรียนวัชรวิทยา

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สอบติดโครงการห้องเรียนพิเศษ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สอบติดโครงการห้องเรียนพิเศษ ยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สอบติดโครงการห้องเรียนพิเศษระดับมัธยม โรงเรียนวัชรวิทยา ห้อง E-SMART , สสวท. ,Education Hubและสำรอง ทั้ง 8 คน ประจำปีการศึกษา 2559

วันที่ 6-11 กันยายน 2558 นางสาวภรภัทร รัตนเจริญ ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสังเคราะห์และเขียนรายงานรูปแบบการวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

วันที่ 6-11 กันยายน 2558 นางสาวภรภัทร รัตนเจริญ ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสังเคราะห์และเขียนรายงานรูปแบบการวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ โดยสำนักงานวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงแรมเนเชอรัล ปาร์ค รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี

งานชุมนุมลูกเสือเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระชนมายุ 60 พรรษา 2558 “ลูกเสือสานสู่ฝัน สานสัมพันธ์สู่อาเซียน” วันที่ 5-6 กันยายน 2558 ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดกำแพงเพชร

โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร นำนักเรียนและผู้บังคับบัญชาลูกเสือเข้าร่วม งานชุมนุมลูกเสือเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระชนมายุ 60 พรรษา 2558 “ลูกเสือสานสู่ฝัน สานสัมพันธ์สู่อาเซียน” ในวันที่ 5-6 กันยายน 2558 ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดกำแพงเพชร โดยมี นายก อบจ.[.....]

วันที่ 23-24 กรกฎาคม 2558 เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 มาตรวจ ติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา

เมื่อวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ตรวจ ติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร คณะกรรมการทุกท่านได้ให้คำแนะนำกับโรงเรียนเป็นอย่างดีมาก

เข้ารับรางวัลเหรียญทองแดง จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET )

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2558 ครูภรภัทร รัตนเจริญ เป็นตัวแทนของโรงเรียน เข้ารับรางวัลเหรียญทองแดง จากผลการทดสอบทาง การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET ) ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานบริหารงานคณะกรรม การส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน โดย นายอดินันท์ ปากบารา เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เป็นประธาน

สร้างเสร็จเป็นที่เรียบร้อย สนาม BBL, ระบบกรองสระว่ายน้ำ Chemical free ,ห้องน้ำรวม

1.สนาม BBL เพื่อสู่การจัดกิจกรรมระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนการจัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และที่สำคัญคือการออกแบบและใช้เครื่องมือเพื่อการเรียนรู้ต่างๆ โดยเน้นว่าต้องทำให้ผู้เรียนสนใจเกิดการเรียนรู้ ความเข้าใจ และการจดจำตามมา และนำไปสู่ความสามารถในการใช้เหตุผล เข้าใจความเชื่อมโยงสัมพันธ์ในทุกมิติของชีวิต ลงสู่แผนการสอนทุกช่วงชั้น 2.ระบบกรองสระว่ายน้ำ หลักการและวิธีการบำบัดน้ำของ E-Green Chlorine free system ระบบ E-Green Chlorine free[.....]

“OPEN HOUSE” การจัดการเรียนการสอนแบบโครงการ

“OPEN HOUSE” การจัดการเรียนการสอนแบบโครงการ การจัดการเรียนการสอนแบบโครงการ “The Project Approach” ห้องเพชร เรื่อง ส้ม ห้องพลอย เรื่อง ป.ปลาตากลม ห้องไพลิน เรื่อง ไข่มหัศจรรย์ ห้องมุกดา เรื่อง กล้วยมหัศจรรย์ ห้องโอปอล[.....]