การประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น อนุบาล 2-3 ภาคเรียนที่ 1/2561

👩‍👩‍👦👩‍👩‍👧👨‍👨‍👧‍👧👨‍👨‍👦‍👦👨‍👧‍👦👨‍👧‍👧 วันที่ 16 มิถุนายน 2561 โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร ได้จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น อนุบาล 2-3 ประจำภาคเรียนที่ 1/2561 เพื่อทำความเข้าใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน งานวิชาการ การฝึกทักษะการเรียนรู้ของนักเรียน เพื่อให้ผู้ปกครองสามารถมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนในบุตรหลานนำไปสู่พัฒนาการและการเรียนรู้ที่สมบูรณ์แบบ ❤❤❤

กิจกรรมทัศนศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคารได้นำ นักเรียนระดับชั้นประถมปีที่ 3 ทัศนศึกษานอกสถานที่ ณ บ่อน้ำพุร้อนพระร่วง บ้านลานหิน ตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร นักเรียนได้ความรู้นอกห้องเรียน ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงและได้รับส่วนบุญ มีความสุข สนุกสนาน ทางโรงเรียนดำเนินการ ตามนโยบายของรัฐ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

🙏🙏❤❤🌷🌼🌻🌺💐 วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคารได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสรำลึกพระคุณครู ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้ โดยมีกิจกรรมสวดมนต์สรภัญญะบทสวดบูชาครู มอบพาน กรวยดอกไม้เพื่อบูชาครู

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน รุ่นที่ ๓๓ ๑/๒๕๖๑

โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร ได้นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ เข้าค่ายรับการอบรมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน รุ่นที่ ๓๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชร แห่งที่ ๒ วัดหนองปลิง เพื่อให้นักเรียนฝึกระเบียบวินัย มีคุณธรรมจรรยธรรมที่ดี[.....]

นำคณะครูเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา

โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคารได้นำคณะครูเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา และการจัดประสบการณ์แบบมอนเดสซอรี่ เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 ของโรงเรียนเอกชนจังหวัดกำแพงเพชร ระหว่างวันที่ 23-24 เมษายน 2561 โดยกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายให้สถานศึกษาทุกแห่งนำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 เป็นกรอบและทิศทางในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ที่กำหนดเป้าหมายในการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีการพัฒนาด้านรางกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา โดยครูผู้สอนจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบมอนเดสเซอรี่ ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองของเด็กเน้นการช่วยเหลือตนเองให้มากที่สุด[…..]

ร่วมเล่นดนตรีไทยอังกะลุง

ร่วมเล่นดนตรีไทยอังกะลุง วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 59 นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 ได้รับเชิญจากอบต.สระแก้ว เข้าร่วมเล่นดนตรีไทยอังกะลุงซึ่งเป็น ประเพณีทำบุญค้ำฟ้าของท้องถิ่น

ผลการสอบ O-NET 59 มากกว่าระดับประเทศ

ผลการสอบ O-NET มากกว่าระดับประเทศ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร มีนักเรียนที่มีค่าคะแนนในรายวิชาหลักสูง จำนวน 17 คนและ ค่าเฉลี่ยคะแนนของโรงเรียน รวมเฉลี่ยร้อยละ 44.89 และค่าเฉลี่ยระดับประเทศร้อยละ 43.19

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 ปีการศึกษา 2559 ที่สอบผ่านเข้าศึกษาต่อ ชั้น ม.1 โรงเรียนกำแพงพิทยาคมและโรงเรียนวัชรวิทยา

#ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 ปีการศึกษา 2559 ที่สอบผ่านเข้าศึกษาต่อ ชั้น ม.1 โรงเรียนกำแพงพิทยาคมและโรงเรียนวัชรวิทยา#จากจำนวนนักเรียน22คน ที่ประสงค์สอบเข้าสถานศึกษาอื่น โดยมีรายนามนักเรียนดังต่อไปนี้ 1.เด็กหญิงเขมจิรา คำภำบุตร ***ห้อง STEM ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 2.เด็กหญิงฉัตรชนก กันสาตร[.....]