1434346232536

1434346251824

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2558 ครูภรภัทร รัตนเจริญ เป็นตัวแทนของ

โรงเรียน เข้ารับรางวัลเหรียญทองแดง จากผลการทดสอบทาง

การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET ) ระดับประถมศึกษาปีที่ 6

ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานบริหารงานคณะกรรม

การส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน โดย นายอดินันท์ ปากบารา 

เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เป็นประธาน

 

Like Us On Facebook
ผอ.กรุณา รัตนเจริญ

ผู้บริหารสถานศึกษา

นางสาวภรภัทร รัตนเจริญ

หัวหน้าหลักสูตรภาษาอังกฤษและ EP

สถิติการสอบเข้า
แผนผังที่ดิน