อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

รักษาศีลเพื่อเป็นเครื่องป้องกัน มีปัญญาและเก่งภาษาสากล

เพื่อใช้ดำเนินชีวิต

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

โรงเรียนเป็นที่บ่มเพาะให้เป็นคนดีมีศีล

ปัญญาและเก่งภาษาสากล

Like Us On Facebook
ผอ.กรุณา รัตนเจริญ

ผู้บริหารสถานศึกษา

นางสาวภรภัทร รัตนเจริญ

หัวหน้าหลักสูตรภาษาอังกฤษและ EP

สถิติการสอบเข้า
แผนผังที่ดิน