90239026

วามสำเร็จปีการศึกษา 2557

ห้องเรียนพิเศษ มัธยมศึกษาปีที่ 1 

จำนวน 13 คน 

ห้องเรียนปกติ จำนวน 9 คน

จากจำนวนที่ไปสอบ  23 คน

9025
ความสำเร็จปีการศึกษา 2556
9024
ความสำเร็จปีการศึกษา 2555
Like Us On Facebook
ผอ.กรุณา รัตนเจริญ

ผู้บริหารสถานศึกษา

นางสาวภรภัทร รัตนเจริญ

หัวหน้าหลักสูตรภาษาอังกฤษและ EP

สถิติการสอบเข้า
แผนผังที่ดิน