18278300_1358878637538318_8088635632006985266_o (1)

ผลการสอบ O-NET มากกว่าระดับประเทศ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร มีนักเรียนที่มีค่าคะแนนในรายวิชาหลักสูง จำนวน 17 คนและ ค่าเฉลี่ยคะแนนของโรงเรียน รวมเฉลี่ยร้อยละ 44.89 และค่าเฉลี่ยระดับประเทศร้อยละ 43.19

 

Like Us On Facebook
ผอ.กรุณา รัตนเจริญ

ผู้บริหารสถานศึกษา

นางสาวภรภัทร รัตนเจริญ

หัวหน้าหลักสูตรภาษาอังกฤษและ EP

สถิติการสอบเข้า
แผนผังที่ดิน