ปรัชญา

“สิกขา วิรุฬหิ สมฺปตฺตา” การศึกษาเล่าเรียนคือความเจริญงอกงาม (Education is growth)

 

วิสัยทัศน์

สร้างคนดี มีศีล ปัญญา เก่งภาษาสากล

Like Us On Facebook
ผอ.กรุณา รัตนเจริญ

ผู้บริหารสถานศึกษา

นางสาวภรภัทร รัตนเจริญ

หัวหน้าหลักสูตรภาษาอังกฤษและ EP

สถิติการสอบเข้า
แผนผังที่ดิน