ผจก.ประถม ภรภัทร รัตนเจริญ

    โรงเรียนได้มีการทำ MOU  

1.Oxford University Press, Oversea Education Group (OEG). 

2. Genki English by Richard.

3. OXFORD  (SE-ED BOOK) CEFR.

 

ประวัติการศึกษาและการทำงาน

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะบริหารธุริจ (การบัญชี)

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะพานิชยศาสตร์และการบัญชี

ใบประกาศนียบัตร               The American Institute for foreign study (AIFS)

ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร

ประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะวิชาชีพ (ครู) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ได้รับรางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” ประจำปี 2556

รางวัลพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นที่ ๕ ชื่อ เบญจมดิเรกคุณาภรณ์

ประกาศนีบัตรการอบรมภาษาอังกฤษ Celtic English Academy, Cardiff, UK 

 

การศึกษาอบรม/ดูงาน

 • การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ Front Range Community College
 • การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนและมหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ
 • การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
 • การอบรมโครงการพัฒนาครูทั้งระบบ ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
 • การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาครูทั้งระบบเพื่อการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบสาม สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
 • โครงการสัมนาอาจารย์ประสานงานโออีจีในหัวข้อ ”ความท้าทายในการสอนภาษาอังกฤษสำหรับครูไทยในยุค AEC”
 • โครงการสัมนาอาจารย์ประสานงานโออีจีในหัวข้อ “สอนอย่างไร…พิชิตใจเด็กยุคดิจิตอล”
 • อบรมการจัดกิจกรรมในชั้นเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมรับการเข้าสู่อาเซียน บริษัทซีเอ็ดดูเคชั่นจำกัด และ

Oxford University Press

 • ศึกษาดูงานโรงเรียน Evenlode Primary School, Cardiff, UK
 • ศึกษาดูงานโรงเรียน Flagstaff Primary School, Longmont, CO, USA 

 

ผลงานนักเรียน

 • รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ การแข่งขันทักษะพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech Contest
 • รางวัลชนะเลิศ/รองชนะเลิศ ในระดับต่างๆของการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม/ระดับจังหวัด
 • รางวัลชนะเลิศ/รองชนะเลิศในระดับต่างๆของการแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม/ระดับจังหวัด
 • รางวัลการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎชิงถ้วยพระราชทาน
 • การเข้าร่วมการแข่งขันคอสเวิสระดับประเทศ
Like Us On Facebook
ผอ.กรุณา รัตนเจริญ

ผู้บริหารสถานศึกษา

นางสาวภรภัทร รัตนเจริญ

หัวหน้าหลักสูตรภาษาอังกฤษและ EP

สถิติการสอบเข้า
แผนผังที่ดิน