41

นางกรุณา  รัตนเจริญ

ผู้อำนวยการโรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร 

ประวัติการศึกษาและการทำงาน

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร สาขาการบริหารการจัดการศึกษา

ประวัติการทำงาน

ได้รับรางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” ประจำปี 2556

รางวัลพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นที่ ๔ ชื่อ จตุตถดิเรกคุณภรณ์

รางวัลพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นที่ ๕ ชื่อ เบญจมดิเรกคุณาภรณ์

บริหารงานโรงเรียนทัพย์สถิตย์วิทยาคาร โดยผ่านการรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กามหาชน)

3 รอบ ในเกณฑ์ ดี และดีมาก

โดยรายงานการประเมินคุณภาพ  รอบที่ 1  (พ.ศ. 2545-2547 ) ในเกณฑ์ ดี และดีมาก

โดยรายงานการประเมินคุณภาพ  รอบที่ 2  (พ.ศ. 2549-2553 ) ในเกณฑ์ ดี และดีมาก

โดยรายงานการประเมินคุณภาพ  รอบที่ 3  (พ.ศ. 2554-2558 ) ในเกณฑ์ ดี และดีมาก

บริหารงานใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School  Base Management )

Like Us On Facebook
ผอ.กรุณา รัตนเจริญ

ผู้บริหารสถานศึกษา

นางสาวภรภัทร รัตนเจริญ

หัวหน้าหลักสูตรภาษาอังกฤษและ EP

สถิติการสอบเข้า
แผนผังที่ดิน